Zakład Poprawczy w Białymstoku wspomaga Fundacja Rehab ( https://fundacja-rehab.pl/ ). Jej celem jest niesienie pomocy dla osób opuszczających zakłady poprawcze, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz domy dziecka.

Fundacja wspiera młodych ludzi, których los bardzo się skomplikował. Poranione dzieciństwo, destrukcyjne wzorce, wczesne uzależnienia, dylematy moralne – to obszar gdzie osoby te potrzebują obecności Świadomego Dorosłego.

Artur Kolasa z Fundacji jest częstym gościem Zakładu. Czynnie uczestniczy w życiu chłopców: organizuje z nimi wyjścia, wycieczki i wypady za miasto. Rozmawia, wspiera w wytrwaniu w trzeźwości, po prostu jest. I to najważniejsze!

Wartościowe spotkanie, usłyszane wzmacniające zdanie , trwanie przy potrzebującym w trudnych chwilach ma moc by wznieść tory życia ku lepszej perspektywie…